Thay thế 06 bệ bơm tòa nhà SAWACO Ứng dung: Bơm HVAC Yêu cầu: Thay mới bệ bơm và dịch vụ nghiệm thu bơm sau thay thế bệ bơm